مراحل درمان زخم دیابت

خانم دکتر گلاویژ اعتمادی؛ متخصص بیمارهای عفونی و گرمسیری در خصوص مراحل درمان زخم های دیابتی توضیح می دهند

  
گلاویژ اعتمادی  بیماریهای عفونی و گرمسیری