تغذیه مناسب برای افزایش شیر مادر

در این کلیپ راهکارهایی از طرف خانم نرگس جوزدانی، کارشناس تغذیه و رژیم درمانی؛ برای افزایش شیر مادران ارایه می گردد

خانم نرگس جوزدانی، کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
نرگس جوزدانی  تغذیه و رژیم درمانی