برای شناخت اوتیسم حتما نبینید!

باید شجاعت چشم‌درچشم‌شدن با هم را داشته باشیم؛ چون با نگاه‌کردن می‌توانیم دنیایی را به روی دیگری بگشاییم.