نسکافه آماده کمتر بخورید!

خانم نرگس جوزدانی مشاور تغذیه و رژیم درمانی از مضرات نسکافه های آماده برای بدن و تاثیر آن روی وزن استفاده کنندگان می گوید.

خانم نرگس جوزدانی، کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
نرگس جوزدانی  تغذیه و رژیم درمانی