تفاوت کامپوزیت و لمینت در زیباسازی طرح لبخند

اصلاح طرح لبخند به چند روش صورت می گیرد؟ تفاوت کامپوزیت و لمینت در اصلاح طرح لبخند چیست؟ دکتر رها رادفر دندانپزشک زیبایی و ترمیمی پاسخ می دهند.

خانم دکتر رها رادفر، دندانپزشک زیبایی و ترمیمی در تهران هستند. ایشان به مدت 18 سال در این رشته فعالیت می کنند.
رها رادفر - دندانپزشک  دندانپزشکی