اختلال اضطراب در کودکان

اگر اختلال اضطراب کودک را جدی نگیرید، فرزند شما امکان دارد در آینده با مشکلات روانی گوناگون و خطرناکی مانند هراس های اجتماعی رو به رو شود.