ورزش یک دقیقه ای!

آیا ورزش کردن تنها یک دقیقه در روز می تواند شما را سالم نگه دارد؟ مایکل اسمیت از وب ام دی توضیح می دهد