سرماخوردگی وقتی طولانی می شود چه عوارضی به همراه دارد؟

اگر سرماخوردگی شما طولانی شده این عوارض را به دنبال دارد

  
گلاویژ اعتمادی  بیماریهای عفونی و گرمسیری