علل چربی شکم و پهلو

خطرات احتمالی چربی شکم و پهلو چیست؟ اندازه متناسب در زنان و مردان چند سانتیمتر باید باشد؟