درمان دندان درد - عصب کشی

روت کانال یا عصب کشی به چه شکل انجام می گردد؟ دکتر رها رادفر، دندانپزشک زیبایی و ترمیمی پاسخ می دهند

  
خانم دکتر رها رادفر، دندانپزشک زیبایی و ترمیمی در تهران هستند. ایشان به مدت 18 سال در این رشته فعالیت می کنند.
رها رادفر - دندانپزشک  دندانپزشکی