آستفاده از نخ دندان در بهداشت دهان و دندان

استفاده از نخ دندان در بهداشت دهان و دندان؛ خانم دکتر رها رادفر، دندانپزشک زیبایی و ترمیمی توضیح می دهند

خانم دکتر رها رادفر، دندانپزشک زیبایی و ترمیمی در تهران هستند. ایشان به مدت 18 سال در این رشته فعالیت می کنند.
رها رادفر - دندانپزشک  دندانپزشکی