ولایت - اینفوسلامت

بیمارستان ولایت (اردبیل - گرمی)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۵ - ۳۲۶۴۳۰۲۸-۳۰

visibility ۳۴۸

بازدید

اردبیل - گرمی

خیابان دکتر بهشتی جنب - دانشگاه پیام نور- بیمارستان ولایت گرمی

۰۴۵ - ۳۲۶۴۳۰۲۸-۳۰

زنان
کودکان و اطفال
بخش نوزادان
icu
ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
اعصاب و روان
زنان و زایمان
داخلی