شهید ولیان - اینفوسلامت

بیمارستان شهید ولیان (لرستان - الیگودرز)

بيمارستان

visibility ۲۵۶

بازدید

لرستان - اليگودرز

جاده كمربندی- كیلومتر ۳ روستای سنج- بیمارستان تخصصی شهید دكتر ولیان

۰۶۶ - ۴۳۳۲۹۸۵۵ - ۹۱۶ ۸۴۶ ۹۶۷۷

کودکان و اطفال
اورژانس
icu
ccu
اتاق عمل
داخلی