والفجر - اینفوسلامت

بیمارستان والفجر (مرکزی - تفرش)

بيمارستان

visibility ۲۵۷

بازدید

مرکزی - تفرش

میدان شهید مطهری- خیابان شهید فیاض بخش- بیمارستان والفجر

۰۸۶ - ۳۶۲۲ ۵۴۴۴ - ۳۶۲۲۲۰۵۷

کودکان و اطفال
اورژانس
ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی