تامین اجتماعی - اینفوسلامت

بیمارستان تامین اجتماعی (تهران - شهریار)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۶۵۲۷۹۷۱۰

visibility ۱۷۶۳

بازدید

تهران - شهریار

سه راه اندیشه-خیابان پرستار- کدپستی ٣٣٥١٧٩٣١٣١ - نوبتدهی:٦٥٢٦٩١١٤ تلفنخانه: ١٥-٦٥٢٢٥٠١٤، ٦٥٢٢٦٧٤٣، ٦٥٢٢٦٧٤١

۰۲۱ - ۶۵۲۷۹۷۱۰