تامین اجتماعی - اینفوسلامت

بیمارستان تامین اجتماعی (کردستان - سقز )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۷ - ۳۶۲۲۰۱۰۱
  • ۰۸۷ - ۳۶۲۱۵۱۳۷

visibility ۳۶۸

بازدید

کردستان - سقز

انتهای خیابان معلم - بیمارستان تامین اجتماعی سقز

۰۸۷ - ۳۶۲۲۰۱۰۱ - ۳۶۲۱۵۱۳۷

کودکان و اطفال
اورژانس
جراحی عمومی
اتاق عمل
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی