آیت الله طالقانی - اینفوسلامت

بیمارستان آیت الله طالقانی (مرکزی - اراک)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۶ - ۳۲۷۷۶۰۳۴-۵
  • ۰۸۶ - ۳۲۷۷۶۰۶۳-۵

visibility ۲۴۹

بازدید

مرکزی - اراک

خیابان امام خمینی(ره)- بیمارستان طالقانی

۰۸۶ - ۳۲۷۷۶۰۳۴-۵ - ۳۲۷۷۶۰۶۳-۵

بخش نوزادان
اورژانس
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان