روانپزشکی ابن سینا - اینفوسلامت

بیمارستان روانپزشکی ابن سینا (خراسان رضوی - مشهد)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۱ - ۳۷۱۱۲۷۰۱-۹

visibility ۴۲۱

بازدید

خراسان رضوی - مشهد

انتهای خیابان حرعاملی- جنب نقلیه آستان قدس

۰۵۱ - ۳۷۱۱۲۷۰۱-۹

بخش زنان
بخش مردان
کودکان و اطفال
اورژانس
اعصاب و روان
سالمندان
جانبازان