روانپزشکی ابن سینا - اینفوسلامت

بیمارستان روانپزشکی ابن سینا (خراسان رضوی - مشهد)

بيمارستان

بازدید ۴۵۹

  • آدرس و شماره تلفن بیمارستان روانپزشکی ابن سینا

  • خراسان رضوی - مشهد

    انتهای خیابان حرعاملی- جنب نقلیه آستان قدس

    ۰۵۱ - ۳۷۱۱۲۷۰۱-۹

  • ۰۵۱ - ۳۷۱۱۲۷۰۱-۹
  • نقشه گوگل بیمارستان روانپزشکی ابن سینا

بخش های تخصصی بیمارستان روانپزشکی ابن سینا
بخش زنان
بخش مردان
کودکان و اطفال
اورژانس
اعصاب و روان
سالمندان
جانبازان
لیست پزشکان بیمارستان روانپزشکی ابن سینا