سینا - اینفوسلامت

بیمارستان سینا (کرمانشاه - کرمانشاه )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۳ - -

visibility ۴۷۴

بازدید

سایر موارد

بسته است

کرمانشاه - کرمانشاه

بزرگراه کمربندی- دانشکده پزشکی سینا (بیمارستان سینا)

۰۸۳ - -

عفونی