سینا - اینفوسلامت

بیمارستان سینا (کردستان - کامیاران)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۷ - ۲۹۳۵۳۵۵۲

visibility ۳۰۴

بازدید

کردستان - کامیاران

خیابان پرستار-بیمارستان سینا

۰۸۷ - ۲۹۳۵۳۵۵۲

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی