شهدای سروستان - اینفوسلامت

شبکه بهداشت و درمان شهدای سروستان (فارس - شیراز)

شبکه بهداشت و درمان

بازدید ۷۵۹

  • آدرس و شماره تلفن شبکه بهداشت و درمان شهدای سروستان

  • فارس - شیراز

    سروستان - میدان گاز - بلوار نماز - بیمارستان شهدای سروستان

    ۰۷۱ -  ۳۷۸۴۲۱۱۱ -  ۳۷۸۴۲۱۱۲

  • ۰۷۱ -  ۳۷۸۴۲۱۱۱
  • ۰۷۱ -  ۳۷۸۴۲۱۱۲
  • نقشه گوگل شبکه بهداشت و درمان شهدای سروستان

بخش های تخصصی شبکه بهداشت و درمان شهدای سروستان
کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
گوش و حلق و بینی
جراحی عمومی
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
مامایی
همودیالیز
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی
لیست پزشکان شبکه بهداشت و درمان شهدای سروستان