شهدای سروستان - اینفوسلامت

شبکه بهداشت و درمان شهدای سروستان (فارس - شیراز)

شبکه بهداشت و درمان
  • تماس

  • ۰۷۱ -  ۳۷۸۴۲۱۱۱
  • ۰۷۱ -  ۳۷۸۴۲۱۱۲

visibility ۵۶۷

بازدید

فارس - شیراز

سروستان - میدان گاز - بلوار نماز - بیمارستان شهدای سروستان

۰۷۱ -  ۳۷۸۴۲۱۱۱ -  ۳۷۸۴۲۱۱۲

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
گوش و حلق و بینی
جراحی عمومی
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
مامایی
همودیالیز
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی