شهداء - اینفوسلامت

بیمارستان شهداء (مازندران - محمودآباد)

بيمارستان

visibility ۲۵۳

بازدید

مازندران - محمودآباد

خیابان آزادی- جنب پل نفت- بیمارستان شهدا

۰۱۱ - ۴۴۷۴۱۵۶۱ - ۴۴۷۴۱۵۹۱

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
زایشگاه
icu
ccu
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
زنان و زایمان
داخلی