شهداء - اینفوسلامت

بیمارستان شهداء (زنجان - طارم)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۴ - ۳۲۸۲۲۷۰۱-۳
  • ۰۲۴ - ۳۲۸۲۲۴۰۰

visibility ۲۸۷

بازدید

زنجان - طارم

شهر آببر- خیابان امام- بیمارستان شهدای طارم

۰۲۴ - ۳۲۸۲۲۷۰۱-۳

کودکان و اطفال
اورژانس
icu
ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی