شهداء - اینفوسلامت

بیمارستان شهداء (گلستان - گنبد کاووس)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۷ - ۳۳۳۳۸۳۰۰ 
  • ۰۱۷ - ۳۳۸۱۰۰۷۳۳

visibility ۲۶۱

بازدید

گلستان - گنبد کاووس

خیابان امام خمینی جنوبی- بیمارستان شهداء- سایر تلفن ها   ۳۳۳۳۸۲۰۰

۰۱۷ - ۳۳۳۳۸۳۰۰  - ۳۳۸۱۰۰۷۳۳

اورژانس
زایشگاه
ccu
اعصاب
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
اتاق عمل
جراحی مردان