شهداء - اینفوسلامت

بیمارستان شهداء (خراسان رضوی - قوچان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۱ - ۴۷۲۱۸۴۲۲
  • ۰۵۱ - ۴۷۲۲۱۰۴۱

visibility ۳۰۹

بازدید

خراسان رضوی - قوچان

خیابان امام خمینی- بعد از پل اترک - بیمارستان شهدای قوچان

۰۵۱ - ۴۷۲۱۸۴۲۲ - ۴۷۲۲۱۰۴۱

بخش نوزادان
اورژانس
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان