شهداء - اینفوسلامت

بیمارستان شهداء (خراسان شمالی - فاروج)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۸ - ۳۶۴۲۵۵۷۰

visibility ۲۹۶

بازدید

خراسان شمالی - فاروج

بلوار شهید فرهادی- بعد از کوهستان پارک

۰۵۸ - ۳۶۴۲۵۵۷۰

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
پست پارتوم
زنان و زایمان
داخلی