شهداء - اینفوسلامت

بیمارستان شهداء (ایلام - دهلران)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۴ - ۳۳۷۲۰۶۷۵

visibility ۳۵۶

بازدید

ایلام - دهلران

خیابان فارابی - بیمارستان شهدای دهلران

۰۸۴ - ۳۳۷۲۰۶۷۵

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
زایشگاه
icu
ccu
عفونی
post ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
اعصاب و روان
زنان و زایمان
داخلی