شهداء - اینفوسلامت

بیمارستان شهداء (کردستان - دهگلان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۷ - ۳۵۱۲۳۴۰۰

visibility ۲۹۳

بازدید

کردستان - دهگلان

میدان امام خمینی(ره)

۰۸۷ - ۳۵۱۲۳۴۰۰

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
دیالیز
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
داخلی