شهدا شوط  - اینفوسلامت

بیمارستان شهدا شوط (آذربایجان غربی - ماکو)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۴ - ۳۴۲۷۷۴۸۱-۶

visibility ۵۳۵

بازدید

آذربایجان غربی - ماکو

جاده چالدران - بیمارستان شهداء شوط

۰۴۴ - ۳۴۲۷۷۴۸۱-۶

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
زایشگاه
جراحی عمومی
اتاق عمل
همودیالیز
سوانح
زنان و زایمان
داخلی