شهر - اینفوسلامت

بیمارستان شهر (فارس - شیراز)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۱ - ۲۳۳۷۹۰۵

visibility ۶۶۴

بازدید

فارس - شیراز

خیابان انقلاب (مشیر فاطمی)

۰۷۱ - ۲۳۳۷۹۰۵

اورژانس
زایشگاه
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
زنان و زایمان
داخلی