متینی - اینفوسلامت

بیمارستان متینی (اصفهان - کاشان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۵۵۳۴۲۰۲۰-۴

visibility ۳۶۸

بازدید

اصفهان - کاشان

خیابان امیرکبیر

۰۳۱ - ۵۵۳۴۲۰۲۰-۴

گوش و حلق و بینی
چشم
چشم پزشکی