شهید حاجی زاده - اینفوسلامت

بیمارستان شهید حاجی زاده (البرز - کرج)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۶ - ۳۳۵۵۰۴۱۱-۳۳۵۵۰۴۰۲

visibility ۳۹۸

بازدید

البرز - کرج

فاز ٤ مهرشهر-بولوار گلها - خیابان ابراهیم بیگی- خیابان ٤٠٧ شرقی - پذیرش ٣٣٥٠٦٠٩٠- ٣٣٥٠٤٧٠٧ - ٣٣٥٢٠٠٩

۰۲۶ - ۳۳۵۵۰۴۱۱-۳۳۵۵۰۴۰۲