شهید بهشتی  - اینفوسلامت

بیمارستان شهید بهشتی ()

بيمارستان
  • تماس

  • - ۵۵۵۴۰۰۲۶

visibility ۷۳

بازدید

بلوار قطب راوندی-مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی-کد پستی ۸۷۱۵۹/۸۱۱۵۱

- ۵۵۵۴۰۰۲۶

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
اتاق عمل
nicu
سوانح
بستری
زنان و زایمان
داخلی
جراحی مردان