شهید راثی - اینفوسلامت

بیمارستان شهید راثی (آذربایجان غربی - شاهین‌ دژ)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۴ - ۴۲۲۰۸۸۰

visibility ۶۰۵

بازدید

آذربایجان غربی - شاهین‌ دژ

خیابان دستغیب - شبکه بهداشت و درمان- سایر تلفن ها ۴۲۲۴۰۷۲ - ۴۲۲۳۱۹۰ - ۴۲۲۳۱۷۰ - ۴۲۲۳۱۱۰ - ۴۲۲۲۱۳۵

۰۴۴ - ۴۲۲۰۸۸۰

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
زایشگاه
جراحی عمومی
اتاق عمل
همودیالیز
سوانح
زنان و زایمان