شفیع زاده (کودکان) - اینفوسلامت

بیمارستان شفیع زاده (کودکان) (مازندران - بابل)

بيمارستان

visibility ۲۸۷

بازدید

مازندران - بابل

بیمارستان کودکان شفیع زاده امیر کلا

۰۱۱ - ۳۲۳۵۴۹۵۱-۳

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
nicu
پیوند اعضا
داخلی
post icu