شفا  - اینفوسلامت

بیمارستان شفا (گیلان - رشت)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۳ - ۳۳۶۶۲۳۲۵
  • ۰۱۳ - ۳۳۶۶۲۳۶۰

visibility ۳۶۰

بازدید

گیلان - رشت

بلوار امام - خیابان ۱۵ خرداد- سایر تلفن ها ۳۳۶۶۲۳۵۰

۰۱۳ - ۳۳۶۶۲۳۲۵ - ۳۳۶۶۲۳۶۰

بخش زنان
بخش مردان
کودکان و اطفال
اورژانس
روانپزشکی