شفا - اینفوسلامت

بیمارستان شفا (خراسان جنوبی - بشرویه)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۶ - ۳۲۷۸۲۰۱۱-۳

visibility ۳۴۴

بازدید

خراسان جنوبی - بشرویه

-

۰۵۶ - ۳۲۷۸۲۰۱۱-۳

بخش زنان
زایشگاه
ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل