سپاهان - اینفوسلامت

بیمارستان سپاهان (اصفهان - اصفهان )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۳۶۶۱۳۰۸۲-۶

visibility ۴۷۳

بازدید

اصفهان - اصفهان

خیابان میر

۰۳۱ - ۳۶۶۱۳۰۸۲-۶

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
زایشگاه
icu
post ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی