سوانح سوختگی - اینفوسلامت

بیمارستان سوانح سوختگی (کرمان - کرمان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۴ - -

visibility ۴۰۲

بازدید

کرمان - کرمان

بلوار جمهوری - خیابان شفا

۰۳۴ - -

سوختگی