سلامت - اینفوسلامت

بیمارستان سلامت (گیلان - رستم آباد)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۳ - ۳۴۶۷۵۵۲۵-۹

visibility ۲۸۰

بازدید

گیلان - رستم آباد

انتهای خیابان شهید بهشتی

۰۱۳ - ۳۴۶۷۵۵۲۵-۹

کودکان و اطفال
جراحی عمومی
پست پارتوم
زنان و زایمان
داخلی