صاحب الزمان (عج) - اینفوسلامت

بیمارستان صاحب الزمان (عج) (اصفهان - شهرضا)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۵۳۲۲۳۰۰۰

visibility ۳۸۱

بازدید

اصفهان - شهرضا

خیابان صاحب الزمان - بیمارستان صاحب الزمان (عج)

۰۳۱ - ۵۳۲۲۳۰۰۰

بخش زنان
بخش مردان
اورژانس
داخلی اعصاب (نورولوژی)
روانپزشکی
عفونی
post ccu
دیالیز
داخلی ریه
داخلی