صدر (به آفرین) - اینفوسلامت

بیمارستان صدر (به آفرین) (تهران - تهران)

بيمارستان

visibility ۳۰۵

بازدید

تهران - تهران

خیابان کریم خان زند- خیابان به آفرین

۰۲۱ - ۴۲۶۱۴

گوش و حلق و بینی
جراحی عمومی
چشم
ژنیکولوژی