رازی - اینفوسلامت

بیمارستان رازی (آذربایجان غربی - ارومیه)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۴ - ۳۲۷۲۲۹۳۱
  • ۰۴۴ - ۳۲۷۲۲۹۳۲

visibility ۵۶۳

بازدید

سایر موارد

بیمارستان تخصصی روانپزشکی رازی ارومیه

آذربایجان غربی - ارومیه

جاده سلماس - جنب اداره تحقیقات کشاورزی - مرکز آموزشی ودرمانی رازی ارومیه - سایر تلفن ها - ۳۲۷۲۲۹۳۳

۰۴۴ - ۳۲۷۲۲۹۳۱ - ۳۲۷۲۲۹۳۲

بخش زنان
بخش مردان