رازی - اینفوسلامت

بیمارستان رازی (خوزستان - اهواز)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۶۱ - ۳۳۳۳۵۹۳۶
  • ۰۶۱ - ۳۳۳۳۵۹۳۵

visibility ۳۴۲

بازدید

خوزستان - اهواز

امانیه- خیابان فلسطین- روبروی فرمانداری-بیمارستان رازی - كد پستی : ۶۱۹۶۵۱۴۹۴۱ - سایر تلفن ها: ۱-۳۳۳۳۰۵۰

۰۶۱ - ۳۳۳۳۵۹۳۶ - ۳۳۳۳۵۹۳۵

بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
ارتوپدی
عفونی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
آی سی یو جنرال
زنان و زایمان
داخلی