شهید رجایی - اینفوسلامت

بیمارستان شهید رجایی (مازندران - بابلسر)

بيمارستان

visibility ۲۶۷

بازدید

مازندران - بابلسر

خیابان شریعتی

۰۱۱ - ۳۵۲۸ ۹۲۵۸

اورژانس
بستری