پارسیان - اینفوسلامت

بیمارستان پارسیان (تهران - تهران)

بيمارستان

visibility ۴۸۴

بازدید

تهران - تهران

سعادت آباد- سرو شرقی- نرسیده به میدان فرهنگ

۰۲۱ - ۲۲۰۹۷۱۳۱ - ۲۲۰۹۷۱۶۱

زنان
کودکان و اطفال
جراحی عمومی
سنگ شکن
شیمی درمانی
بلوک زایمان
IVF
داخلی
فوق تخصص آلرژی و ایمنی شناسی بالینی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی