پارس - اینفوسلامت

بیمارستان پارس (هرمزگان - ابوموسی)

بيمارستان

visibility ۲۷۲

بازدید

هرمزگان - ابوموسي

بیمارستان پارس

۰۷۶ - ۳۵۶۲ ۳۶۰۱

زنان
کودکان و اطفال
اورژانس
جراحی عمومی
اتاق عمل
داخلی