اسکو - اینفوسلامت

بیمارستان اسکو (آذربایجان شرقی - اسکو)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۳۳۲۲۲۰۱۹

visibility ۳۷۹

بازدید

آذربایجان شرقی - اسکو

خیابان امام خمینی - بیمارستان امام خمینی

۰۴۱ - ۳۳۲۲۲۰۱۹

کودکان و اطفال
اورژانس
جراحی عمومی
زنان و زایمان
داخلی