نورافشار - اینفوسلامت

بیمارستان نورافشار (تهران - تهران)

بيمارستان

visibility ۳۰۱

بازدید

تهران - تهران

میدان شهید باهنر (نیاوران) - خیابان شهید پورابتهاج - انتهای خیابان شهید صادقیان

۰۲۱ - ۲۲۸۲۴۰۱۱-۱۹

کودکان و اطفال
icu
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
جراحی مردان
VIP
ورزشکاران