نیکوکار - اینفوسلامت

بیمارستان نیکوکار (گیلان - املش)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۳ - ۴۲۷۲۹۸۵۲

visibility ۲۷۰

بازدید

گیلان - املش

خیابان امام خمینی (ره)- بلوار سفیر -بیمارستان نیکوکار املش

۰۱۳ - ۴۲۷۲۹۸۵۲

اورژانس
ccu
دیالیز
داخلی